Gedragscode

integriteit-1618571122.JPG

Wij willen graag dat cliënten aan wie 2FIT4 haar zorg- en dienstverlening aanbiedt, daarover tevreden zijn. Ook vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat is hiervoor doorslaggevend. In deze gedragscode wordt beschreven wat 2FIT4 in dat verband van een ieder verwacht.

2FIT4 wil dat deze gedragscode meer is dan een papieren tijger. Daarom wordt deze gedragscode ook op onze website gezet, zodat deze bekend is bij onze cliënten en samenwerkingspartners. Daarnaast zal aan alle medewerkers en cliënten van 2FIT4 een exemplaar van de gedragscode worden uitgereikt.

Alle medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie. Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden met de vitaliteitsmanager of de vertrouwenspersoon.

De doelen van de gedragscode zijn:

  • Het goede imago van onze organisatie bewaken en behouden;
  • Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie en discriminatie in
    algemene zin, (seksuele) intimidatie; 
  • Het beschermen van de werknemer;
  • Het beschermen van de dagbestedingsactiviteiten;
  • Het gezien worden als een goede werkgever, zodat 2FIT4 makkelijker nieuw personeel en / of vrijwilligers aantrekt. Hierbij komen de volgende uitgangpunten naar voren; Integriteit, Respect en Loyaliteit

Status
Deze gedragscode is uitgewerkt op basis van een aantal wettelijke bepalingen. De code ontleent hieraan een wettelijke status. De regels die hier in deze gedragscode beschreven staan, zijn gebaseerd op de Arbo wet, artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.

Reikwijdte
Deze gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers, stagiaires, cliënten, dagbestedingen en samenwerkingspartijen. Voor alle partijen is deze gedragscode inzichtelijk.


Respect en gelijkwaardigheid
2FIT4 vindt het belangrijk dat haar cliënten hun leven zoveel mogelijk op een door hen gewenste manier vorm kunnen geven. De medewerkers zullen de cliënten vanuit hun deskundigheid daarbij ondersteunen en cliënten begeleiden en ondersteunen bij het vinden van herkenning en erkenning van elkaars problematiek. Vraaggericht en belevingsgericht werken is dé opdracht van onze medewerkers, elke dag opnieuw. Dit geldt niet alleen voor het contact tussen medewerker en cliënten. Het is ook richtinggevend voor het contact tussen medewerkers onderling en anderen met wie 2FIT4 een relatie onderhoudt. Er wordt gewerkt vanuit een betekenisvolle locatie waarbij het behalen van voldoening uit de dag de grootste uitdaging moet zijn. Deze werkwijze wordt regelmatig besproken tijdens dagopeningen en -afsluitingen, het voorkomend teamoverleg en tijdens functioneringsgesprekken wordt bekeken of de werkwijze naar behoren wordt uitgevoerd of dat verbetering noodzakelijk is.
Anders gesteld, vraaggericht en belevingsgericht werken is typerend voor 2FIT4. Er is dan veel mogelijk, ook in de wijze waarop er met elkaar wordt omgegaan. Echter, elke vrijheid heeft zijn grenzen. Dat geldt ook voor omgangsvormen. Als iemand zich niet houdt aan deze regels, dan kunnen maatregelen worden genomen. Dit zou in uitzonderlijke situaties zelfs kunnen leiden tot ontslag (medewerker), beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst, beëindiging van zorgovereenkomst (cliënt) of beëindiging contract dagbesteding.
Om misverstanden te voorkomen en om te laten zien dat 2FIT4 hecht aan bepaalde normen en waarden, volgt onderstaand een beschrijving van wat uitdrukkelijk verboden is. Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaatbaar gedrag aangegeven.


Discriminatie
Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook, is niet toegestaan.


Intimidatie
Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is niet gewenst. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen.


Seksuele intimidatie
Elk ongewenst seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat voor degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden.

Belangenverstrengeling
Elke handeling die vermenging van zakelijke- en privébelangen kan veroorzaken, dient vermeden te worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze regel houdt in dat, zonder persoonlijk belang, betrouwbaar en professioneel moet worden gehandeld.


Diefstal
In geval van verdenking van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen van cliënten dient er direct melding te worden gedaan bij de vitaliteitsmanager. Middels een gesprek zal getracht worden om helderheid te verschaffen. Afhankelijk van hetgeen besproken zal door het bestuur van 2FIT4 een besluit worden genomen omtrent het al dan niet stoppen met het begeleidingstraject dan wel een waarschuwing te geven en/of aangifte te doen bij de politie.


Kleding
Tijdens het werk bij 2FIT4 zijn er kledingvoorschriften waaraan de medewerkers moeten voldoen. Je bent het visitekaartje van het bedrijf. Van medewerkers en vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich kleden, passend en representatief voor de functie. Dit houdt in dat men schone, nette en niet aanstootgevende kleding draagt. Het belangrijkste is dat zowel cliënt als medewerker kleding draagt passend bij de dagbestedingsactiviteit in het kader van veiligheid. Denk hierbij aan loshangende sjaals in het atelier. Hiervoor zijn werkjassen beschikbaar.

Overige gedragsregels
Verder gelden voor medewerkers als zij bij cliënten werkzaam zijn de volgende gedragsregels:
- Het is verboden te roken tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan;
- Het is verboden drugs / alcohol mee te nemen of te gebruiken.


Cliënten
Wanneer een medewerker en/of de dagbesteding van 2FIT4 bij of door een cliënt wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie heeft hij/zij het recht de werkzaamheden bij deze cliënt onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit een dringende reden voor in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek oplevert. Tevens dient dit, wanneer hier sprake van is, direct te worden gemeld bij de vitaliteitsmanager of de vertrouwenspersoon. De medewerker en/of dagbesteding heeft het recht om opnieuw plaatsing bij de betrokken cliënt te weigeren, wanneer melding is gemaakt van één van bovenstaande punten.


Klachtenbehandeling
Mochten cliënten of hun persoonlijke vertegenwoordiger klachten hebben over 2FIT4, dan kunnen ze deze bespreken met de persoon die het betreft. Ook kan de klacht worden besproken met de vitaliteitsmanager. Deze zal er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen. Daarnaast is het mogelijk de klacht te bespreken met de vertrouwenspersoon. Deze biedt vanuit een onafhankelijke positie zonder last of ruggenspraak ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen en kan bemiddelen. Wanneer men een klacht heeft over de dagbesteding kan men dit bespreken met de betreffende begeleider. Wanneer hieruit geen bevredigende oplossing komt kan men terecht bij de vitaliteitsmanager en / of de vertrouwenspersoon.
In het geval medewerkers klachten hebben, dan kunnen zij deze bespreken met de persoon die op de klacht betrekking heeft. Als dit niet kan, of de klacht is niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de vitaliteitsmanager. Verder is het mogelijk een klacht te bespreken met de vertrouwenspersoon. Deze klacht moet dan wel betrekking hebben op een of meer collega’s. De vertrouwenspersoon biedt dan ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen. 
Mochten familieleden of andere relaties van de cliënt klachten hebben, dan kunnen ze deze bespreken met de persoon die het betreft. Als dit niet mogelijk is of de klacht is niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht worden besproken met de vitaliteitsmanager. Deze zal er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen. Daarnaast is het mogelijk de klacht te bespreken met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen. Indien de cliënt en/of diens familieleden (nog) niet akkoord gaan met de getroffen maatregelen of wanneer men van mening is dat er geen maatregelen getroffen zijn kan men worden doorverwezen naar een onafhankelijke klachtencommissie.


Procedures
Vanzelfsprekend worden klachten volgens de daarvoor geldende procedures behandeld. Ook deze procedures zijn gebaseerd op bepaalde normen en waarden. Zodra een procedure wordt gestart, zullen alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken. 2FIT4 vindt het belangrijk transparant te zijn met inachtneming van het privacyreglement. Hoor- en wederhoor zullen altijd worden toegepast. Dit betekent dat de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft, zullen worden uitgenodigd voor één of meer gesprekken. Van deze gesprekken zal altijd een schriftelijk verslag worden gemaakt. Dergelijk overleg kan bijvoorbeeld leiden tot afspraken over gedragsregels en hoe de toepassing ervan wordt getoetst. Eventuele maatregelen zullen ook altijd in verhouding (proportioneel) moeten zijn met de ernst van de situatie. Overplaatsing, een officiële waarschuwing en ontslag zijn maatregelen die met betrekking tot medewerkers niettemin kunnen worden genomen als een klacht daartoe aanleiding geeft. Met cliënten en hun relaties kunnen bepaalde gedragsregels worden afgesproken. En hoewel het goed hulpverlener schap als uitgangspunt voor 2FIT4 leidend is, behoudt 2FIT4 het recht voor onder bepaalde omstandigheden de zorgovereenkomst met de cliënt te beëindigen. Een niet correcte bejegening van medewerkers kan daarvoor als reden gelden.
Het besluit om maatregelen te treffen wordt uitsluitende genomen door het bestuur van 2FIT4. Deze kan ten tijde van langdurige afwezigheid deze bevoegdheid overdragen aan zijn/haar vervanger. De directie zal echter niet eerder beslissen dan dat deze met de betrokkenen of een vertegenwoordiging daarvan heeft gesproken. 
Van fysiek geweld, bedreigingen, vernielingen en/of agressie wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Social Media
Het is niet toegestaan om foto’s te plaatsen op social media welke zijn genomen op de 2FIT4 locatie of waar cliënten op staan.


Tot slot
Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnen worden. Gelukkig is er zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om uitzonderlijke situaties. Niettemin vindt 2FIT4 het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van cliënten, hun relaties en medewerkers. Laten we vraaggericht en respectvol met elkaar omgaan. Dan is er veel mogelijk.

Is uw klacht na bovenstaande beschreven procedure nog niet naar uw tevredenheid opgelost, dan kunt u via de knop onderaan deze pagina melding maken.

Meldingsformulier