Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING


Stichting 2FIT4, gevestigd aan Broekstraat 43, 5731 RA Mierlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.2fit4.nl
Broekstraat 43 5731 RA Mierlo
Dhr. Patrick de Rooij is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting 2FIT4. Hij is te bereiken via info@2fit4.nl en +31-610705577

Stichting 2Fit4 verwerkt algemene persoonsgegevens. Daarnaast verwerken wij bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens rondom hulpvraag of gezondheid van de hulpvrager. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw gegevens.


Van wie verwerkt 2FIT4 persoonsgegevens
2FIT4 verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad, bijvoorbeeld:

 • Cliënten (ook wel kandidaten genaamd) van onze dienstverlening
 • Personen die interesse tonen in onze dienstverlening
 • Personeelsleden en stagiaires
 • Vrijwilligers die zich inzetten binnen onze praktijk
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar 2FIT4 een samenwerkingsverband mee heeft
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar 2FIT4 een samenwerkingsverband mee wil opbouwen
 • Personen die uit eigen beweging hebben aangegeven informatie (nieuwsbrieven) te willen ontvangen


Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting 2FIT4 verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Voor cliënten in verband met het bieden van een op maat toegepaste dienstverlening, het bepalen van de dienstverleningsvorm en rapportage ten aanzien van de voortgang en verder verloop van de dienstverlening.
 • Voor verantwoording richting onze opdrachtgevers, doorverwijzers en/of samenwerkingspartners. De hulpvrager moet zelf toestemming verlenen voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en is op de hoogte van de noodzaak ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst.
 •  Gegevens van de personeelsleden, vrijwilligers en ander hulp-/dienstverleners worden verwerkt om hen actief en professioneel in te kunnen zetten.
 • Personen die verbonden zijn aan een bedrijf of organisatie waar wij een relatie mee hebben, om hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de stichting middels onze nieuwsbrief.

De meer algemene persoonsgegevens zij aan ons verstrekt door uw verwijzer en/of door uzelf, en betreffen:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Het Burgerservicenummer wordt alleen geregistreerd als dit voor de dienstverlening noodzakelijk en wettelijk verplicht is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting 2FIT4 verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens. Deze bijzondere persoonsgegevens worden alleen geregistreerd als zij in het belang zijn van de individuele hulp- en dienstverlening.
Bij individuele hulp- en dienstverlening leggen wij voor de persoon een persoonlijk dossier aan. Hierin wordt geregistreerd:

 • Verwijsbrieven van derden (doorverwijzers / opdrachtgevers / partners) waarin onder andere de hulpvraag, gemaakte afspraken en gestelde doelen die we met onze hulp- en dienstverlening willen bereiken zijn vastgelegd;
  - Een intakeformulier ingevuld door cliënt zelf;
  - Correspondentie aangaande indicaties en/of her-indicaties;
  - Gespreksrapportages en aantekeningen aangaande voortgang of begeleiding.
 • Gegevens van personen jonger dan 18 jaar Onze dienstverlening is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar. De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Wij controleren niet de leeftijd van bezoekers van onze website.

  Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kunt u verzoeken de gegevens te verwijderen. Neem hiervoor contact op met info@2fit4.nl

Stichting 2FIT4 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Een optimale begeleiding van onze cliënten / kandidaten
 • Verantwoording richting opdrachtgevers
 • Personen te kunnen contacten teneinde onze dienstverlening uit te voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Personen te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Personen de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Voor de betaling van salaris en onkostenvergoedingen
 • Het afhandelen van betalingen


Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting 2FIT4 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder beoordeling van een professional.


Wijze van registreren van persoongegevens
Stichting 2FIT4 maakt gebruik van een goed beveiligde digitale werkomgeving voor het opslaan, beheren en verwerken van persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken wij ook nog een zogenaamd papierdossier.
Verder maken wij gebruik van verplicht gestelde registratiesystemen voor de communicatie met gemeenten, opdrachtgevers en partners. Binnen deze systemen worden indicaties geregistreerd en geadministreerd.
Indien er inhoudelijk over cliënten wordt gecorrespondeerd wordt er gebruik gemaakt van Zorgmail of door de overheid gecodeerde mailomgevingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting 2FIT4 gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Bewaartermijn persoonsgegevens: Stichting 2FIT4 bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Voor deelnemers waarvan het behandeltraject is afgerond geldt een bewaartermijn van maximaal 1 jaar.
De gegevens worden na 1 jaar vernietigd / verwijderd.


Toegang tot persoonsgegevens
Stichting 2FIT4 verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden vindt allen plaats met medeweten en toestemming van de persoon in kwestie m.u.v. financieel administratieve handelingen. Binnen de stichting hebben de volgende personen toegang tot deze persoonlijke dossiers: -de vitaliteitsmanager (van intake tot uitstroom) - de professionele hulpverleners (alleen met toestemming van de vitaliteitsmanager) ten behoeve van het bewaken en uitvoeren van het behandelplan en ter ondersteuning van de dagelijkse begeleiding.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting 2FIT4 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben naar uzelf of een door u genoemde organisatie te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@2fit4.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

Stichting 2FIT4 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beeldmateriaal

Stichting 2FIT4 gaat als volgt om met het gebruik van beeldmateriaal:

 • Bij evenementen en activiteiten buiten de hulp- en dienstverlening om zal altijd vooraf aan personen worden medegedeeld dat er foto’s/filmbeelden worden gemaakt. Personen die dit willen krijgen de gelegenheid buiten beeld te blijven.
 • Voor het gebruik van sfeerbeelden waarbij personen niet herkenbaar in beeld zijn hoeft geen toestemmingsverklaring te worden ondertekend.
 • Indien 2FIT4 beeldmateriaal gebruikt voor bijvoorbeeld de website, mediaberichten of brochures zal vooraf altijd een toestemmingsverklaring worden gevraagd.


Persoonsgegevens beveiligen
Stichting 2FIT4 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@2fit4.nl